Všeobecné obchodní podmínky

VYPRODÁVÁME.cz

0 0 ks

Všeobecné obchodní podmínky

 

Provozovatelem systému VYPRODÁVÁME, je společnost Hotely Šumava s.r.o., se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1, IČ 03797481, Neplátce DPH.

 

Definice

Propojené osoby. Rozumí se společnosti vázané smluvně nebo jinak propojené společnosti.
Propojené servery. Propojené servery představují servery provozované Propojenými osobami.
Uživatel. Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.
Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele a Propojených osob.
Užívání Služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb včetně fyzického zakoupení zboží a jiných produktů prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami.
Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.
Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.
Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb.
Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. jméno a příjmení, zvolenou emailovou adresu, apod.).

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi společností Hotely Šumava s.r.o. a uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy a dále práva a povinnosti uživatelů při užívání systému VYPRODÁVÁME.

Provozovatel systému VYPRODÁVÁME je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující registrovaným uživatelům – prodávajícím nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky koupě a registrovaným uživatelům – kupujícím nabízené zboží koupit. Provozovatel systému zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněno k těmto účelům publikovat nabídky registrovaných uživatelů veřejnosti, včetně uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Za účelem propagace nabídek uživatelů je VYPRODÁVÁME oprávněno tyto nabídky i fotografie v nich obsažené poskytnout k zveřejnění na serverech třetích osob. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. VYPRODÁVÁME může nabízet vlastní produkty a účastnit se uzavírání kupních smluv s registrovanými uživateli. VYPRODÁVÁME neprovádí kontrolu nabízeného zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod mezi uživateli.

 

Ochrana práv a oprávněných zájmů VYPRODÁVÁME

Celý systém a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek VYPRODÁVÁME a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost Hotely Šumava s.r.o. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl VYPRODÁVÁME, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem VYPRODÁVÁME. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu VYPRODÁVÁME je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. VYPRODÁVÁME má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv VYPRODÁVÁME, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu VYPRODÁVÁME. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému. Obsah umístěný na internetových stránkách VYPRODÁVÁME popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu VYPRODÁVÁME je zakázáno.

 

Podmínky provozovatele

Obchodování na VYPRODÁVÁME je dostupné všem osobám, splňujícím některé z následujících kritérií:
a) Fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.
b) Zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.

Uživatelé, kterým byla v souladu s těmito obchodními podmínkami zrušena registrace, nemohou na VYPRODÁVÁME obchodovat, přestože splňují podmínky výše. Uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo na uzavření smlouvy. VYPRODÁVÁME si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto obchodních podmínkách.

 

Registrace

Podmínkou nabízení zboží nebo jeho koupě prostřednictvím systému je uzavření smlouvy a bezplatná registrace. 

Uživatel může v systému VYPRODÁVÁME pouze nakupovat (nemůže prodávat). Inzerent může v systému VYPRODÁVÁME prodávat a nakupovat. Účet inzerenta musí být schválen VYPRODÁVÁME.
Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci uvést jméno, příjmení, telefon, e-mail, platnou adresu a heslo. V případě registrace podnikatelského účtu fyzickou osobou / podnikatelem, je uživatel povinen uvést jméno, příjmení, telefon, e-mail, platnou adresu, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), obchodní firmu (obchodní název), pod kterou se bude účastnit transakcí a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen zadat jméno, příjmení osoby oprávněné popř. zmocněné jednat za tuto právnickou osobu s VYPRODÁVÁME, platnou adresu, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), obchodní firmu (obchodní název), e-mail, telefon, heslo. Registraci jako podnikatel je oprávněn provést pouze sám podnikatel - fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.
Uživatel je povinen VYPRODÁVÁME informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného výše, ihned, když k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. VYPRODÁVÁME je oprávněno vyzvat uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je VYPRODÁVÁME oprávněno uživatelský účet uživatele zablokovat. VYPRODÁVÁME je oprávněno poskytnout, výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy, prodávajícímu během transakce nebo po jejím ukončení údaje o uživateli - kupujícím, včetně jeho e-mailové adresy, jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a telefonního čísla. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze VYPRODÁVÁME. Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného uživatele. Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování smlouvy resp. obchodních podmínek. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě. Uživatel rovněž nesmí zakládat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení poplatků za vložení nabídky a další služby.

 

Souhlas s VOP

Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Veřejnými obchodními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka ve formuláři.


Vznik smluvního vztahu

Okamžikem dokončení Registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Veřejnými obchodními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

 

Rozšíření údajů

Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

 

Ověření registrovaných uživatelů

V zájmu zajistit uživatelům – kupujícím co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných uživatelů (inzerentů), kteří hodlají prostřednictvím systému nabízet zboží. Jako prodávající se může účastnit transakcí pouze uživatel, který se registroval jako prodávající a byl ověřen. Neověřený uživatel je oprávněn při nákupu zboží využívat služeb systému VYPRODÁVÁME v plném rozsahu. Neověřený uživatel však není oprávněn zboží prostřednictvím systému VYPRODÁVÁME prodávat (tzn. dávat Nabídky jako prodávající).

 

Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet
a) Zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka jinak omezeny.
b) Zbraně.
c) Alkohol (s výjimkou vína), omamné či psychotropní látky
d) Dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály.
e) Zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv).
f) Zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

VYPRODÁVÁME vede seznam zakázaného zboží (dále jen „seznam"), který je volně přístupný na internetových stránkách. Tento seznam je demonstrativním (neuzavřeným) výčtem určeným pro orientaci uživatelů, který může být VYPRODÁVÁME kdykoliv průběžně upravován.

VYPRODÁVÁME si vyhrazuje právo odstranit nabídku ze systému i v případě zboží, které nebude v seznamu uvedeno, jestliže by jeho nabídka, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst VYPRODÁVÁME. Jsou-li v seznamu uvedeny u jednotlivých druhů zboží výjimky ze zákazu, vyhrazuje si VYPRODÁVÁME právo tyto výjimky kdykoliv zrušit a odstranit nabídku ze systému. Uživatel je povinen dbát seznamu kdykoliv nabídne zboží k prodeji prostřednictvím systému, a to včetně všech podmínek v seznamu uvedených. Uživatel nesmí společně se zbožím, které není uvedeno na seznamu, nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat zboží ze seznamu, a to ani jako dar předávaný společně s jiným bezvadným zbožím.

 

Nabídka

Systém umožňuje uživatelům nabízet zboží ke koupi:

Prodávající má možnost nabídnout k prodeji více kusů (tj. více než 1 kus) téhož zboží (tj. zboží druhově určeného, popř. individualizovaného a zcela totožného - velikost, typ). Pokud máte zboží více barev, musíte vytvořit novou nabídku. V případě nabídky, jejímž předmětem je prodej nemovitostí nebo motorového vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nabídky probíhají standardním způsobem, systém však v tomto případě slouží pouze jako zprostředkovatel možnosti uzavřít kupní smlouvu. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny nabídky na možnost uzavřít kupní smlouvu ani si takové právo vyhradit v popisu zboží. Při zájmu o nabídku předá VYPRODÁVÁME prodávajícímu kontaktní údaje kupujícího. Způsob uzavření kupní smlouvy, případná prohlídka nemovitosti nebo zboží a uplatnění případných slev, předání nemovitosti nebo zboží a další záležitosti spojené s prodejem nemovitosti (např. sepsání písemných smluv, ověření podpisů, návrh na vklad do katastru nemovitostí, přiznání k dani z převodu nemovitostí), resp. vybraného zboží (např. registrace silničního vozidla u příslušného úřadu) si sjednají prodávající s kupujícím nezávisle na úpravě obchodních podmínek. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecnými právními předpisy. Zvláštní úprava se vztahuje pouze na nemovitosti a dále na motorová vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to včetně běžného příslušenství (např. autorádio, zabudované střešní okno, autopotahy, koberečky) a tzv. povinné výbavy ve smyslu vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dále se tato úprava vztahuje na nabídky motorových vozidel (i nepojízdných) za účelem dalšího využití popř. prodeje jejich součástí (dle výběru kupujícího) jako náhradních dílů (prodej na náhradní díly), přičemž předmětem nabídky musí být vždy celé motorové vozidlo, bez specifikace konkrétních prodávaných náhradních dílů. Na samostatný prodej součástí a příslušenství motorových vozidel (náhradní díly, autorádia prodávaná samostatně aj.), aniž by tvořily součást motorového vozidla, tvořící předmět nabídky, se však použijí v plném rozsahu. Nabízí-li prodávající motorové vozidlo za účelem jeho prodeje na náhradní díly, musí toto výslovně v nabídce uvést slovy „Prodej na náhradní díly" popř. „Na náhradní díly".

 

Zvláštní ustanovení k prodeji uměleckých děl

V případě, že prostřednictvím systému VYPRODÁVÁME dojde k prodeji originálu uměleckého díla, jehož autorem není prodávající, a kupní cena činí 1500 EUR nebo více, je prodávající povinen prostřednictvím VYPRODÁVÁME odvést autorovi uměleckého díla nebo kolektivnímu správci, jemuž bylo uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn, odměnu za opětovný prodej ve smyslu § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. VYPRODÁVÁME je následně povinno tuto odměnu odvést autorovi nebo kolektivnímu správci. Za účelem splnění povinnosti je prodávající povinen uvést v popisu zboží, u něhož se jedná o originál uměleckého díla nebo o rozmnoženinu, která se považuje za originál. Pokud tak prodávající neučiní, avšak z označení uměleckého díla a jeho popisu nevyplývají žádné pochybnosti o originalitě, má se zato, že se jedná o originál uměleckého díla s právem autora na odměnu. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou dle § 24 odst. 3 autorského zákona takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.

 

Pravidla nabízení zboží prodávajícím

Prodávající není oprávněn měnit podmínky jednotlivých druhů nabídek uvedené výše, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá. Uživatel je povinen umísťovat podobné předměty do stejné kategorie.

VYPRODÁVÁME si vyhrazuje právo přemístit nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit.
Prodávající je oprávněn vystavit maximálně 10 identických nabídek. Název nabídky ani popis zboží nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží mimo VYPRODÁVÁME nebo návrh na koupi nebo výměnu zboží. Nabídky, u kterých prodávající dává na výběr ze seznamu předmětů (včetně zboží různé velikosti či barev), jsou zakázány. Během trvání nabídky je prodávající povinen zaručit kupujícímu dostupnost zvolené barvy či grafického designu. Nabízený předmět musí být jasně popsán. Název nabídky ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

 

Publikování nabídky

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést následující údaje: název nabídky, kategorii, popis zboží, maximální a minimální cenu, DPH, počet kusů a fotografii. Volitelně lokalitu (nevyplněn = pro celou Českou republiku), případně můžete k nabídce připojit soubory. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Prodávající je oprávněn navyšovat konečnou kupní cenu pouze o náklady související s doručením předmětu, v přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce. Prodávající nesmí navyšovat konečnou kupní cenu pro kupujícího o další poplatky. Tato částka musí být uvedena v popisu nabídky. VYPRODÁVÁME si v souladu s ochranou práv vyhrazuje právo dodatečně stanovit podmínky pro vystavování zboží určitých obchodních značek, které se uživatelé zavazují respektovat.

 

Popis zboží

V případě, že předmětem je nabídka zboží, je prodávající povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného zboží. Popis zboží musí být vždy uveden v českém jazyce. Prodávající je oprávněn k popisu zboží připojit fotografii zboží, odpovídající skutečnému stavu zboží v době jeho vystavení a případně další soubory. Vystaví-li prodávající k prodeji více kusů téhož zboží, musí připojená fotografie zobrazovat alespoň jeden z nabízených kusů. V případě podezření, že připojená fotografie nezobrazuje zboží odpovídající nabídce, je VYPRODÁVÁME oprávněno vyžádat si od prodávajícího další fotografie vystaveného zboží. Nevyhoví-li prodávající požadavku VYPRODÁVÁME na doložení dalších fotografií zboží, je VYPRODÁVÁME oprávněno odstranit předmětnou nabídku ze systému. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá prodávající kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží. V případě vad zboží, které je činí neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má kupující právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající v popisu zboží uvedl, že zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Popis zboží se smí týkat pouze zboží umístěného do nabídky. Popisu zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi uživateli, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené mimo systém VYPRODÁVÁME. Vystaví-li zboží k prodeji prodávající, který je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, je v rámci registrace povinen zveřejnit informace v rozsahu dle § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména identifikační údaje, informace o službách po prodeji a o zárukách a poučení o právu kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen zvlášť uvádět ty informace, které vyplývají již z povahy systému.

 

Zrušení nabídky prodávajícím

V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), má prodávající nárok na zrušení celé nabídky. V pochybnostech je však povinen takovou skutečnost prokázat. V případě nabídky může prodávající na žádost kupujícího po dobu nabídky zrušit příhoz (návrh na uzavření kupní smlouvy) kupujícího.

Příhoz kupujícího nebo jeho oznámení o přijetí návrhu je možné zrušit též v případech, kdy.
a) Není možné ověřit identitu kupujícího nebo neodpovídají jeho údaje skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa).
b) Dojde ke zničení nebo poškození zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež).
c) Vyjde v průběhu trvání nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu prodávajícího a důvěryhodnost kupujícího (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob).

V případě sporu je prodávající povinen zrušení příhozu nebo oznámení o přijetí návrhu odůvodnit a důvody prokázat.

 

Práva duševního vlastnictví

Prodávající, který nabízí software, je odpovědný za porušení platných právních předpisů a licenčních ujednání, která se k software vztahují. Popis zboží musí mj. obsahovat informaci, zda software je prodáván s počítačem nebo jeho součástí (dle licenčních podmínek). VYPRODÁVÁME je oprávněno v případě prodeje software nebo jiných autorských děl (zejm. díla audiovizuální – hudební nosiče, filmy) vyžádat si u prodávajícího kopii dokladu o jeho původu. Za doklad o původu jsou považovány např. fotografie vnitřního štítku zboží, dodací list, faktura, kupní nebo licenční smlouva. Doklad o původu musí být čitelný, musí obsahovat údaj o firmě dodavatele (včetně identifikačního čísla dodavatele), datum nákupu a položku zboží. Prodávající je oprávněn odstranit údaj o ceně, za kterou zboží nabyl. Nedodá-li prodávající kopii dokladu o původu popř. nedoplní-li VYPRODÁVÁME na jeho žádost informace, je VYPRODÁVÁME oprávněno konkrétní nabídku odstranit. Připojuje-li prodávající v rámci vystavení zboží k jeho popisu i fotografie, upozorňuje tímto VYPRODÁVÁME na to, že fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající se může jejich umístěním v rámci popisu zboží dopustit zásahu do práv třetí osoby. Prodávající je povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv. Uživatelé rovněž nejsou oprávněni při popisu zboží parazitovat na pověsti třetích osob a uvádět spojení se zavedenými značkami či ochrannými známkami (např. spojení hodinky ve stylu YZ, design ABC). VYPRODÁVÁME nenese odpovědnost za obsah popisu zboží. VYPRODÁVÁME si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany prodávajícího.

 

Poptání nabíkdy

Pod pojmem „poptávka" se rozumí u nabídek návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující prostřednictvím systému. Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny a u nabídek s větším množstvím předmětů, je oprávněn navrhnout také množství kupovaného zboží.

Kupující zadává prostřednictvím systému maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit; tato maximální cena je důvěrná a není v systému zveřejněna. Veškeré ceny zboží navrhované kupujícím jsou uváděny včetně DPH. Oznámení kupujícího o přijetí návrhu kupní smlouvy je možné pouze v nabídkách, u nichž je jediným možným způsobem uzavření kupní smlouvy. V oznámení o přijetí návrhu kupující nenavrhuje výši kupní ceny, pouze prodávajícímu oznamuje přijetí navržené ceny.

  

Poskytnutí kontaktních údajů a předání zakoupeného zboží

Bezprostředně po poptání nabídky poskytne VYPRODÁVÁME oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci. kupující,

- kterému bylo prodávajícím oznámeno přijetí návrhu kupní smlouvy, popř.
- kterému bylo prodávajícím potvrzeno uzavření kupní smlouvy,

a prodávající jsou povinni kontaktovat se a reagovat ve lhůtě 7 dnů od učinění nabídky tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Je-li kterákoli strana kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů od učinění nabídky nekontaktní (tzn. není možno ji zastihnout na kontaktech jí uvedených při registraci nebo nereaguje na doručené výzvy), má druhá strana právo od kupní smlouvy odstoupit. Předává-li prodávající zboží prostřednictvím pošty či jiného dopravce, po celou dobu přepravy nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci prodávající. Prodávající není oprávněn prostřednictvím nástrojů VYPRODÁVÁME ani po skončení nabídky vyzývat kupujícího k obchodování mimo systém VYPRODÁVÁME.

 

Práva a povninnosti z kupní smlouvy

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Jestliže prodávající naplňuje znaky zákonné definice „dodavatele" a kupující definice „spotřebitele" dle § 52 občanského zákoníku, použije se též úprava tzv. spotřebitelských smluv. VYPRODÁVÁME nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy prodávající nedodá kupujícímu zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu. VYPRODÁVÁME v rámci svých možností poskytne uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V případě zaslání zboží prostřednictvím obyčejného psaní nebo obyčejného balíku VYPRODÁVÁME nebude posuzovat případné spory týkající se doručení či nedoručení zásilky vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím. Strany jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést elektronicky na e-mailové adresy, předané VYPRODÁVÁME, případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně informují. Je-li na základě této komunikace možno identifikovat obě strany smlouvy, považuje se použití elektronické komunikace za zachování písemné formy.

 

Program ochrany kupujících

Dojde-li v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím systému k poškození kupujícího, má možnost požádat VYPRODÁVÁME o peněžitou částku za účelem zmírnění utrpěných škod. Poškozením kupujícího se rozumí zejména případ, kdy prodávající nedodal zboží dle kupní smlouvy vůbec, nebo hodnota dodaného zboží je výrazně nižší než vyplývá z popisu v příslušné nabídce. Uplatnit vyplacení peněžité částky je poškozený kupující oprávněn způsobem a za podmínek uvedených v pravidlech programu ochrany kupujících, kde je popsán postup při uplatnění a rovněž důkazní prostředky, kterými je kupující povinen prokázat, že byl poškozen. Kupujícímu nevzniká v souvislosti s programem ochrany kupujících ani z jiných důvodů nárok vůči VYPRODÁVÁME na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním prodávajícího. VYPRODÁVÁME si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu vyšší náhrady nevyplatit, případně ji poměrně snížit.

 

Kredity

Některé služby, jako je vložení nabídky nebo zviditelnění (topování), jsou zpoplatněny. Při bezplatné registraci každý uživatel obdrží 50 kreditů jako bonus.


Poplatky

Za vložení nabídky si VYPRODÁVÁME účtuje 5 kreditů. VYPRODÁVÁME dále uživatelům nabízí placenou formu zviditelnění nabídky, tzv. topování. Za topování o jednu pozici si účtuje 10 kreditů. Poplatky jsou nevratné, tzn. tyto poplatky nebudou vráceny. Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem nabídky a cenou jím nabízeného zboží. Uživatelem nesmí být prodávající ani osoba pověřená prodávajícím nebo zástupcem prodávajícího k tomu, aby zakoupila nabízený majetek do vlastnictví prodávajícího. Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. VYPRODÁVÁME nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně VYPRODÁVÁME jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

 

Ochrana osobních údajů

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, společností Hotely Šumava s.r.o., za účelem poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek a vedení evidence uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky uživatele vůči VYPRODÁVÁME. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a právo požadovat na VYPRODÁVÁME nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby VYPRODÁVÁME užilo jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných VYPRODÁVÁME. Uživatel dále dává VYPRODÁVÁME souhlas s předáním jeho adresy elektronické pošty společnostem, za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkou a informacemi služeb. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

 

Omezení odpovědnosti VYPRODÁVÁME

VYPRODÁVÁME neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. VYPRODÁVÁME jako provozovatel systému se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, stránek vyskytujících se v rámci systému a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je VYPRODÁVÁME oprávněno pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu VYPRODÁVÁME uvědomí orgány činné v trestním řízení. Uživatelé berou na vědomí, že VYPRODÁVÁME je oprávněno popř. povinno předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že uživatel se na VYPRODÁVÁME dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

 

Odstranění uživatele

VYPRODÁVÁME je oprávněno odstoupit od smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno VYPRODÁVÁME a jeho provozovatele, případně u kterého má VYPRODÁVÁME důvodné podezření, že má takový uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. VYPRODÁVÁME je oprávněno odstoupit od smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů; obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, aniž by si uživatel zřídil podnikatelský účet; vyzývání k prodeji mimo VYPRODÁVÁME, zmaření transakce tím, že prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal vydražené zboží; zmaření transakce tím, že kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu; prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné nabídky; prodej zboží uvedeného v seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového zboží v nabídce; spamming; vyhýbání se plnění závazků vůči VYPRODÁVÁME založením nového uživatelského účtu; užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci nabídek. Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které VYPRODÁVÁME od smlouvy odstoupilo, není oprávněna se bez výslovného souhlasu VYPRODÁVÁME opětovně zaregistrovat jako uživatel. Vyjde-li najevo, že VYPRODÁVÁME od smlouvy odstoupilo v důsledku omylu a má-li uživatel na dalším trvání smlouvy zájem, obnoví VYPRODÁVÁME účet uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace. Zánikem nebo zrušením této smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

 

Výpověď ze smlouvy

Uživatel má právo vypovědět smlouvu nejdříve po 30 dnech od skončení poslední transakce, které se účastnil jako prodávající či kupující, za podmínky, že vyrovnal vůči VYPRODÁVÁME a ostatním uživatelům všechny své peněžité závazky vzniklé ze smlouvy nebo kupních smluv s ostatními uživateli. Výpověď musí být písemná a musí být doručena VYPRODÁVÁME výlučně v elektronické podobě na adresu info@vyprodavame.cz. Vypoví-li uživatel smlouvu, není oprávněn již zakládat účast v nových nabídkách, a to ani jako prodávající, ani jako kupující. V takovém případě je uživatel oprávněn činit pouze úkony k dokončení transakcí ze skončených nabídek. Zánikem nebo zrušením této smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

 

Řešení sporů

Veškeré majetkové spory mezi VYPRODÁVÁME a uživatelem vyplývající ze smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky. Rozhodčí řízení se koná bez ústního jednání dle rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky.

 

Oobchodní sdělení a Reklama

Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama"). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.
Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

 

Souhlas s Podmínkami

Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek Poskytovatel viditelně umístí na Server.
Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Veřejných obchodních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Veřejných obchodních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu těchto Podmínek.

 

Vztak k Třetím osobám

Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

Servery ani služby Třetích osob nejsou kontrolovány Poskytovatelem a Poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami Poskytovatele neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.

Osobní údaje budou serveru Třetí osoby zpřístupněny na základě souhlasu Uživatele, tímto poskytuje Třetí osobě souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile server Třetí osoby, jemuž byl udělen souhlas dle předcházející věty, požádá Poskytovatele o zpřístupnění údajů Uživatele, budou tyto údaje bezpečně odeslány na tento server pomocí moderní technologie pro zajištění bezpečnosti předávaných dat.

Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání Osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru Třetí osoby, který navštívil a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých Osobních údajů na příslušném serveru Třetí osoby.

Toto sdělení je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., zákonem o některých službách informačních společností 480/2004 Sb. a zákonem o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 127/2005 Sb.

 

Závěrečná ustanovení

VYPRODÁVÁME je oprávněno změnit obchodní podmínky a další přílohy smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na nabídky, které byly započaty za účinnosti starší verze obchodních podmínek či přílohy smlouvy. VYPRODÁVÁME je povinno oznámit skutečnost, že byly obchodní podmínky nebo jiná příloha smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek pokaždé, když použije systém; neakceptuje-li uživatel změny obchodních podmínek nebo jiné přílohy smlouvy, nemá právo užívat systém s výjimkou nabídek započatých za účinnosti jejich starších verzí. Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy.

 

Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 10.5.2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

FB TW Pin G+